اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

AIR

 هواي فشرده از هواي فشرده در بخش هاي مختلف بیمارستان مانند بخش زایمان، نوزادان، اتاق عمل، درمانگاه و کارگاه دنداپزشکی، آزمایشگاه ها و بخشهاي بستري استفاده می شود

  در بسیاري از مواقع براي استفاده بیمار ، با اکسیژن مخلوط می شود هواي فشرده باید خشک و عاري از باکتري و روغن باشد. از هواي فشرده براي ایجاد خلاء و به حرکت درآوردن دستگاه هاي پنوماتیکو سانتریفیوژ استفاده می شود