اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

سیستم خلاء باوجود اینکه گازي را در سطح بیمارستان توزیع نمی کند، جزئی از سیستم گازهاي طبی به حساب می آید در اکثر بخش هاي بیمارستان مانند بخش زایمان، اتاق عمل، ریکاوري، مراقبت ویژه و آزمایشگاه احتیاج به خلاء است براي ایجاد خلاء دو روشجداگانه وجود دارد :

1.ایجاد خلاء به وسیله هواي فشرده که میزان خلاء تولیدي آن 25 سانتیمتر جیوه است.

2.ایجاد خلاء به وسیله پمپ خلاء که میزان آن تقریباً 63 سانتیمتر جیوه است.