اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

اکسیژن o2

اکسیژن را می توان از طریق تجزیه هوا تهیه کرد

 این گاز پرمصرف ترین گاز طبی در بیمارستان است و جهت ادامه حیات، در اکثر بخش هاي بیمارستان از جمله اتاق هاي بستري، اتاق عمل، اتاق مراقبت پس از عمل(ریکاوري)،بخش مراقبت بیماران قلبی، بخش نوزادان، بخش زایمان، و اورژانس کاربرد دارد این گاز از لحاظ انفجاري و احتراق بسیار خطرناک است و واکنش آن با هیدروژن بسیار گرماده است.تاثیر غلظت و فشار اکسیژن طبق قوانین استاندارد بین المللی میزان غلظت اکسیژن در سیلندرهاي اکسیژن ومنابع سانترال ( مخزن مرکزي ) باید حداقل 99 % باشد، به طور میانگین میزان غلظت به دلیل نشت هاي ناخواسته به میزان 40 % به هدر می رود و غلظت هاي اولیه کمتر از 99 % اثر درمانی چندانی نداشته و بیشتر اتلاف وقت و هزینه است زیرا در این صورت غلظت اکسیژنی که در اختیار بیمار قرار می گیرد در حد اتمسفر یا مقداري بیشتر است که در واقع عبور جریان هواي عادي است و جهت مصارف درمانی مناسب نیست. در ضمن در بیهوشی به علت کاربرد همزمان اکسیژن و اکسیدنیتروژن غلظت این گاز باید حداقل 99 % باشد، زیرا در صورت استفاده از غلظت تمام می شود و در صورت N2O پایین تر باید شدت جریان را افزایش داد که در این صورت اکسیژن پرتابل زودتر ازادامه می یابد که احتمال بروز خطر براي بیمار را بالامی برد براساس استاندارد N2O اشتباه اپراتور، بیهوشی تنها با آن نباید بیشتر از CO ایران میزان خلوط اکسیژن طبی نباید کمتر از 99 % حجمی باشد و میزان ناخالصی 2بیشتر باشددر ضمن درجه اسیدي و قلیایی وهمچنین میزانPPM نیزنباید از 5 CO و میزان ناخالصی PPM30مواد اکسید کننده نیز بر اساس  استاندارد فوق باید مشخص شود.

تذکر مهم

 کارخانجات تولید کننده گاز اکسیژن طبی طرف قرارداد مراکز درمانی باید حتماً توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی یاران مورد تایید قرار گرفته و مهر مربوطه را دریافت کرده باشند ضمناً مراکز درمانی موظف هستند هر سه ماه یکبار خلوط گاز اکسیژن مصرفی را توسط آزمایشگاه هاي همکار که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می کند، اندازه گیري و گزارش آن را به معاونت هاي درمان و دارو اعلام کنند