اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی


اسپلیت سرد و گرم 9000 

شماره فنی قطعه:
HS-09HVQ
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۸۸۸۰ Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۸۸۸۰ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد سرمایش: ۴.۱ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۳.۸ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۶۲*۷۹۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۲۵ کیلوگرم

 

     
     

اسپلیت سرد 12000 

شماره فنی قطعه:
HS-12CVQ
                                                                                                   

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۱۰۲۴۵ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد: ۵.۶ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۶۲*۷۹۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۸ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۳۰ کیلوگرم

 


 

اسپلیت سرد و گرم 12000 

شماره فنی قطعه:
HS-12HVQ
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۱۰۲۴۵ Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۱۰۲۴۵ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد سرمایش: ۵.۸ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۴.۵ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۶۲*۷۹۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۲۶ کیلوگرم

 


 

 

اسپلیت سرد و گرم 18000 

شماره فنی قطعه:
HS-18HVQ

 مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۱۷۲۳۱ Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۱۸۴۴۲ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد سرمایش: ۱۰.۴ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۷.۹ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۲۲۸*۳۲۵*۹۷۵ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۸۵*۶۲۹*۸۳۰ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۱ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۳۸ کیلوگرم

 


 اسپلیت سرد و گرم 24000 

شماره فنی قطعه:
HS-24HVQ
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۲۱۵۱۵ Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۲۳۲۲۳ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد سرمایش: ۱۳.۴ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۱۰.۳ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۲۳۰*۳۲۵*۱۰۷۸ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۲۸۵*۶۳۷*۸۳۰ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۳ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۴۶ کیلوگرم

 


اسپلیت سرد و گرم 30000 

شماره فنی قطعه:
HS-30HUH

 

                                                                                                                                                         
                                                                                     
 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۳۰۰۵۳ Btu/hr

ظرفیت گرمایش: ۳۲۱۰۲ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد سرمایش: ۱۲.۹ آمپر

جریان کارکرد گرمایش: ۱۲.۲ آمپر

نوع کمپرسور: Rotary

ابعاد واحد داخلی: ۲۱۰*۳۶۰*۱۲۵۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۷ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۷۰ کیلوگرم