اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی


اسپلیت سرد و گرم 9000 

شماره فنی قطعه:HS-09HVQ
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۸۸۸۰ Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۸۸۸۰ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد سرمایش: ۴.۱ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۳.۸ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۶۲*۷۹۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۲۵ کیلوگرم

 

     
     

اسپلیت سرد 12000 

شماره فنی قطعه:  HS-12CVQ
                                                                                                   

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۱۰۲۴۵ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد: ۵.۶ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۶۲*۷۹۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۸ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۳۰ کیلوگرم

 


 اسپلیت سرد و گرم 12000 

شماره فنی قطعه:  HS-12HVQ
                                                                                                                                                 
 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۱۰۲۴۵ Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۱۰۲۴۵ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد سرمایش: ۵.۸ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۴.۵ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۶۲*۷۹۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۲۶ کیلوگرم

 اسپلیت سرد و گرم 18000 

شماره فنی قطعه:   HS-18HVQ

 

 

 مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۱۷۲۳۱ Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۱۸۴۴۲ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد سرمایش: ۱۰.۴ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۷.۹ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۲۲۸*۳۲۵*۹۷۵ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۸۵*۶۲۹*۸۳۰ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۱ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۳۸ کیلوگرم

 


 اسپلیت سرد و گرم 24000 

شماره فنی قطعه: HS-24HVQ
                                                                                                                                                 
 

 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۲۱۵۱۵ Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۲۳۲۲۳ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد سرمایش: ۱۳.۴ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۱۰.۳ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۲۳۰*۳۲۵*۱۰۷۸ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۸۵*۶۳۷*۸۳۰ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۳ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۴۶ کیلوگرم

 


اسپلیت سرد و گرم 30000 

شماره فنی قطعه:  HS-30HUH

 

                                    
 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۳۰۰۵۳ Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۳۲۱۰۲ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد سرمایش: ۱۲.۹ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۱۲.۲ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۲۱۰*۳۶۰*۱۲۵۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۷ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۷۰ کیلوگرم