اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

طراحی و نصب انواع تجهیزات گاز های طبی

 

شرکت اطلس تکنیک  با کادری مجرب و با سابقه کار و رزومه زیاد  در سطح ایران آماده همکاری با شما عزیزان میباشد .

 

کارشناسی از محل رایگان می باشد.

 

نظر به اهمیت موضوع و گستردگی استفاده از گازهاي طبی در درمان و باتوجه به اینکه گاهی در بعضی از مراکزدرمانی کشور با یک اشتباه ساده در نحوه استفاده، بی توجهی به خلوص و ناخالصی گازها، عدم استفاده از اتصالات مناسب، بی دقتی در رنگ آمیزي و انجام ندادن آزمون هاي دوره اي سیلندرها، اهمیت ندادن به نکات ایمنی و کیفی اتاق مرکزي گازها و همچنین فراموشی موضوع مهمی چون آموزش پرسنل مرتبط با این امور، زندگی یک یا چند بیمار به خطر افتاده  و اتفاقات ناگوار آشکار و پنهانی به وقوع می پیوندد لذا ضرورت ایجاب می کند که در به کارگیري ضوابط و  دستورالعمل هاي استاندارد در این زمینه دقت خاص به عمل آید امید است شرایط به گونه ايرنامه ریزي شود تا در به کارگیري گازهاي طبی خطري متوجه افراد نشود در حال حاضر در اکثر بیمارستانها سیستم سانترال گازهاي طبی استفاده می شود. این گازها عبارتند از اکسیژن ،گازهاي بیهوشی، ساکشن مرکزي و هواي فشرده که بصورت مستقیم در تمامی بخشهاي بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرند علاوه بر استفاده مستقیم بخشهاي بستري از برخی از این گازها مانند اکسیژن ،دستگاههاي مانندونتیلاتور ،ماشین بیهوشی، ایردریل و.. از سایر گازها بصورت سانترال بهره می برند .اگرچه با توجه به اهمیت استفاده از گازهاي طبی در بسیاري از بیمارستانهاي کشور دستگاههاي مولد گازهاي طبی به عنوان جایگزین سیستم هاي سنتی اکسیژن تعبیه شده اند اما متاسفانه در حال حاضر بیمارستانها نظارت کاملی بر نحوه عملکرد سیستم سانترال گازهاي طبی ندارند.بدین مفهوم که عموما" از مدار خارج شدن و عملکرد نادرست دستگاهها و سیستم های مستقر در این بخش به صور ت پیوسته مانیتور نمی شود و عمدتا با گذشتزمان طولانی(حدود بیست دقیقه) از طریق اعلام موجود در بخش متوجه موضوع می شوند .از سوي دیگر معمولا انتقال سیستم هاي اصلی به سیستم هاي پشتیبان .

 

(رزرو) بصورت دستی انجام می شود که بیماران متصل به دستگاههاي کمک تنفسی ، بیماران مستقر در اتاقهاي عمل دچار مشکل می شوند .

 

 بنابراین به نظر می رسد آشنایی کادر فنی ، مدیریت و پرسنل درمانی بیمارستان با مقوله گازهاي طبی می تواند درروند بهبود وضعیتاین سیستم ها کارساز باشد .